همخوانی 13 آبان 98 کربلایی حسین طاهری در بیت رهبری - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:8238
پ
دانلود مولودی و شعر خوانی و هم خوانی کربلایی حسین طاهری در بیت رهبری

همخوانی 13 آبان 98 کربلایی حسین طاهری در بیت رهبری

دانلود کلیپ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود نماهنگ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود صوتی سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود تصویری نحن جنودک بقیه الله حسین طاهری دانلود فایل صوتی    دانلود کلیپ  ما اصحاب گوش به فرمان سربازان نسل سلمان با هم بستیم عهد و پیمان […]

دانلود کلیپ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود نماهنگ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود صوتی سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود تصویری نحن جنودک بقیه الله حسین طاهری

دانلود کلیپ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود نماهنگ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود صوتی سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهری ، دانلود تصویری نحن جنودک بقیه الله حسین طاهری

دانلود فایل صوتی 

 

دانلود کلیپ 

ما اصحاب گوش به فرمان

سربازان نسل سلمان

با هم بستیم عهد و پیمان

ای حسین جان

 

باید هر روزم عاشورا باشه

مثل عابس دلم دریا باشه

روز رجعت میاد انشاالله

پیش ارباب سرم بالا باشه

 

تا غیرت علمدار / تو رگ و خونمونه

ما اهل کوفه نیستیم / مولا تنها بمونه

 

یه روز میاد که تو مدینه والله

شبیه اربعین و مثل این راه

روی تموم پرچما نوشته

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه الله

………….

صهباصهبا مست وحیران

مصرع مصرع دل غزل‌خوان

می‌آید از مشرق جان

عطر باران

 

هستی جام هوالباقی دارد

مستی آواز آفاقی دارد

شعر زیبای خلقت در مطلع

الا یا ایهاالسّاقی دارد

 

مضمون صدکتاب‌اند/آیات حق‌پرستی

مست توحیدِناب‌اند/گل‌های‌باغ‌هستی

 

ما عاشقیم عاشق پاک این راه

مهاجریم مهاجر الی الله

صف به صف آماده جلوه‌ایم در

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه الله

 

…………

 

نسل صبحیم خیل باران

شهر موجیم مرز طوفان

از جان بستیم عهد و پیمان

با شهیدان

 

می‌جوشد چشمه‌ی ایمان ما

عالم غرقابه‌ی طوفان ما

حتّی از جان رَوَد گر جان ما

نشکند تا ابد پیمان ما

 

اربعین صحنه‌ای از/شوکت و عزّت ما

المهدیُ هَدانا/الحسین یجمعنا

 

من اربعینی‌ام پر از بهارم

لبیک یا حسین شده شعارم

باکی ندارم از تمام دنیا

هیهات منّاالذّله افتخارم

ما عاشقیم عاشق پاک این راه

مهاجریم مهاجر الی الله

صف به صف آماده جلوه‌ایم در

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه الله

 

……..

 

ایمان حق، عهد انسان

حبّ‌الوطن اصل ایمان

دوستت داریم از دل و جان

خاک ایران

 

ایران مردان بی‌همتا دارد

عزّت و شور پابرجا دارد

دانشجو، دانش‌آموزِ این راه

فریاد مرگ بر آمریکا دارد

 

صدسال اگرباشد/این‌کشورغرق‌ِتحریم

بادشمن‌درنبردیم/نه سازش ونه تسلیم

 

دنیا بدان شکست ما محال است

حمله به خاک ما فقط خیال است

رهبر فرزانه ما چه خوش گفت:

قدرت آمریکا رو به زوال است

ما عاشقیم عاشق پاک این راه

مهاجریم مهاجر الی الله

صف به صف آماده جلوه‌ایم در

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه الله

 

………

 

اسرائیل است رو به پایان

آفرین بر غزّه، لبنان

آید نسلی از دلیران

رو به میدان

 

باید آماده‌ی فردا باشیم

در راه قدس همه برپا باشیم

می‌آید آن‌که در عید قربان

در صحن مسجدالاقصی باشیم

 

خاکِ‌شام‌وعراق‌از/چنگِ‌دشمن‌ربودیم

در یمن تاکنون ما/پیروز صحنه بودیم

 

دشمن ز دشمنی نبرده سودی

به جامه‌اش نمانده تار و پودی

می‌آید ای اهل یمن به زودی

مژده مرگ دولت سعودی

ما عاشقیم عاشق پاک این راه

مهاجریم مهاجر الی الله

صف به صف آماده جلوه‌ایم در

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه الله

 

 

کلیدواژه : ..........................................آفرین بر غزّهآید نسلی از دلیراناربعین صحنه‌ای از/شوکت و عزّت مااز جان بستیم عهد و پیماناسرائیل است رو به پایانالا یا ایهاالسّاقی داردالمهدیُ هَدانا/الحسین یجمعناای حسین جانایران مردان بی‌همتا داردایمان حقبا شهیدانبا هم بستیم عهد و پیمانبادشمن‌درنبردیم/نه سازش ونه تسلیمباکی ندارم از تمام دنیاباید آماده‌ی فردا باشیمباید هر روزم عاشورا باشهبه جامه‌اش نمانده تار و پودیتا غیرت علمدار / تو رگ و خونمونهحبّ‌الوطن اصل ایمانحتّی از جان رَوَد گر جان ماحمله به خاک ما فقط خیال استخاک ایرانخاکِ‌شام‌وعراق‌از/چنگِ‌دشمن‌ربودیمدانشجودانش‌آموزِ این راهدانلود تصویری نحن جنودک بقیه الله حسین طاهریدانلود سپاه حضرت بقیه الله mp3دانلود صوتی سپاه حضرت بقیه اللهدانلود صوتی سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهریدانلود فایل تصویری سپاه حضرت بقیه اللهدانلود فایل صوتی نحن جنودک بقیه اللهدانلود نحن جنودک بقیه اللهدانلود نماهندانلود نماهنگ سپاه حضرت بقیه اللهدانلود نماهنگ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهریدانلود نماهنگ نحن جنودک بقیه اللهدانلود کلیپ سپاه حضرت بقیه اللهدانلود کلیپ سپاه حضرت بقیه الله حسین طاهریدانلود کلیپ نحن جنودک بقیه اللهدر راه قدس همه برپا باشیمدر صحن مسجدالاقصی باشیمدر یمن تاکنون ما/پیروز صحنه بودیمدشمن ز دشمنی نبرده سودیدنیا بدان شکست ما محال استدوستت داریم از دل و جانرهبر فرزانة ما چه خوش گفت:رو به میدانروز رجعت میاد انشااللهروی تموم پرچما نوشتهسربازان نسل سلمانسپاه حضرت بقیه اللهشبیه اربعین و مثل این راهشعر زیبای خلقت در مطلعشهر موجیم مرز طوفانصدسال اگرباشد/این‌کشورغرق‌ِتحریمصف به صف آمادة جلوه‌ایم درصهباصهبا مست وحیرانعالم غرقابه‌ی طوفان ماعزّت و شور پابرجا داردعطر بارانعهد انسانفریاد مرگ بر آمریکا داردقدرت آمریکا رو به زوال استلبنانلبیک یا حسین شده شعارمما اصحاب گوش به فرمانما اهل کوفه نیستیم / مولا تنها بمونهما عاشقیم عاشق پاک این راهمتن سپاه حضرت بقیه اللهمتن کامل سپاه حضرت بقیه اللهمثل عابس دلم دریا باشهمست توحیدِناب‌اند/گل‌های‌باغ‌هستیمستی آواز آفاقی داردمصرع مصرع دل غزل‌خوانمضمون صدکتاب‌اند/آیات حق‌پرستیمن اربعینی‌ام پر از بهارممهاجریم مهاجر الی اللهمژدة مرگ دولت سعودیمی‌آید آن‌که در عید قربانمی‌آید از مشرق جانمی‌آید ای اهل یمن به زودیمی‌جوشد چشمه‌ی ایمان مانحن جنودک بقیه اللهنسل صبحیم خیل باراننشکند تا ابد پیمان ماهستی جام هوالباقی داردهیهات منّاالذّله افتخارمپیش ارباب سرم بالا باشهیه روز میاد که تو مدینه والله
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − یازده =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی

فروش ویژه چادر مشکی

فروش ویژه چادر مشکی زنانه با تخفیفات باور نکردنی

مشاهده چادرها