گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر بهترین مداحی سید جواد ذاکر - پایگاه فرهنگی و مذهبی الهادی
کد خبر:7609
پ
گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر متن نوحه گوش بکنین داره میاد سید جواد ذاکر گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مدینه!! چشماتونو باز بکنید، شاید یه چیزی بِبینه صدا میگه: امتِ من ؛ پیغمبرِ شما منم مهدیِ من ، تو غربته از همتون گِله دارم […]

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

متن نوحه گوش بکنین داره میاد سید جواد ذاکر

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مدینه!!

چشماتونو باز بکنید، شاید یه چیزی بِبینه

صدا میگه: امتِ من ؛ پیغمبرِ شما منم

مهدیِ من ، تو غربته از همتون گِله دارم

چرا دل عزیزمو خون میکنید مسلمونا؟!

برا ظهورِ مهدیَم؛ چرا نمیکنید دعا؟!!!

مهدی من غُصّه داره!! عزیزِ من تو انتــظار

منتظرِ دستور حق تا که بیاد با ذوالفقار

غریبم آقا آقا آقا……..

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از تو نَجف

لباتونو ببندید و هرگز نباشـه؛ هیچ سخن

صدا میگه: من ولیَم… شیرِ خدا من علیَم

مهدیِ من، غصه داره!! از همتون ناراضیَم

چرا عزیزِ دلمو؛ با کاراتون رنجش میدید؟!

آآآی شیعه‌ ها با شماهام؛ مهدی رو هِی عذاب میدید!!

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

مهدیِ من؛ چاه نداره که دردِ دل باهاش کنه

مهـدی من یار نداره!! که اونو هَمراهش کنه

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مدینه

حواستونو جمع کنید… صاحب اون صدا کیه؟؟؟

صدا میگه: من فاطمَم!! دخترِ پیغمبرتون

خوب میدونید؛ که ندارم رضایت از اعمالتون

فرزندِ من؛ مثل خودم! غریبه و وااای بر شما

اینطور میخواد که ما باشیم؛ شفیعتون روز جزا

من عاشقِ فرزندمم؛ مــهدی هم عاشقِ منه

خدا نیامرزه اونو که قلبشو زَخم بزنه

من مادرم اون پسرم؛ طاقت ندارم ببینم

مهدیِ من غصه داره… الهی هیچوقت نبینم

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از تو بقیع

چشماتونو باز بکنید؛ غربت میباره از بقیع

صدا میگه: من حسنم… سـید اهل جنتم

مسلمونا جواب بدید؛ از شماها در حیرتَم

تلخیِ زهر انتظار ؛ به کامِ مهدی نمونه

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

شیعه باید کاری کنه؛ تا مهدی تنها نمونه

تلخ‌ تر از زهری که جگرِ من رو پاره میکرد

دست از دعا بر ندارید!!! شاید خدا اشاره کرد

گوش بکنید!! داره میاد یه صدایی از کَربلا

دیوونــه‌ ها گریه کنید؛ با صدایِ ثار خدا

صدا میگه: من حسینم، عاشق و معشوق خدا

آی عاشقا چرا شدید، از یادِ عشقتون جدا؟!!!

مهدیِ من؛ منتقمه خون من و مادرمه

هر روز نگاش رو دوخته… بر پیرهنِ پاره یِ من

صدایِ حق؛ وقت ظهور به گوشِ مهدی میرسه

از خونی که از پیرهنم میریزه و جاری میـشه

عزیزِ من!! میفهمه که لحظه موعود رسیده

با ذوالفقار و ذوالجناح، میره به مکّه مدینه

حسینیا ، حســینه و دل که سرشار از خونه

چرا برایِ پسرش؛ کسی دعا نمیخونه؟!

گوش بکنید!! داره میاد یه صدایی از کربلا

دستاتونو پنهان کنید؛ از شَرمِ ساقی خدا

ساقی میگه: عباس منم!! ساقیِ تشنگان منم

غیرتتون کجاست؟! استاد عاشقان مَنم

چرا عزیز مادرم تنهاست و یاری نداره؟!

شیعه‌ ها پــس چی شد وفا؟! کارِ شما گریه داره

دست ندارم… ولی چشام رووو به سویِ لطف خدا

تا عزیزِ من مهدی؛ از غربت و غَم بشه جدا

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از سوریه

خوب گوش کنید!! این صدایِ اسوه دلداگیه

صدا مـیگه: من زینبم… عمه مَهدیم‌ منم

میخوام که وقتی اون میاد؛ یکی مثالِ من باشه

عاشقونه دل بیاره!! خطبه‌ هاش ریشــه‌ کَن باشه

سینه سپَر کنه؛ جلو دشمنایِ مهدیِ من

گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مشهدتون

ولی نعمت ماهـا ، آبروی ایرانیان

صدا میگه ( رضا مَنم غریب غربا منم )

اما برایِ غربت مهدی خود گریه کنم……..

گوش بکنید داره میاد سید جواد ذاکر

کلیدواژه : { با صدای مداح: سید جواد ذاکر }آآآی شیعه‌ ها با شماهام؛ مهدی رو هِی عذاب میدید!!آبروی ایرانیانآخرین مداحی سید جواد ذاکرآی عاشقا چرا شدیداز خونی که از پیرهنم میریزه و جاری میـشهاز یادِ عشقتون جدا؟!!!اما برایِ غربت مهدی خود گریه کنم……..اینطور میخواد که ما باشیم؛ شفیعتون روز جزابا ذوالفقار و ذوالجناحبرا ظهورِ مهدیَم؛ چرا نمیکنید دعا؟!!!بهترین مداحی سید جواد ذاکربهترین نوحه سید جواد ذاکربیوگرافی سید جواد ذاکرتا عزیزِ من مهدی؛ از غربت و غَم بشه جداتلخیِ زهر انتظار ؛ به کامِ مهدی نمونهتلخ‌ تر از زهری که جگرِ من رو پاره میکردتو غربته از همتون گِله دارمحســینه و دل که سرشار از خونهحسینیاحواستونو جمع کنید… صاحب اون صدا کیه؟؟؟خدا نیامرزه اونو که قلبشو زَخم بزنهخوب میدونید؛ که ندارم رضایت از اعمالتونخوب گوش کنید!! این صدایِ اسوه دلداگیهدانلود صوتی گوش بکنید داره میاددانلود مداحی سید جواد ذاکر اگه دیوونه ندیده ایدانلودمداحی گوش بکنیددست از دعا بر ندارید!!! شاید خدا اشاره کرددست ندارم… ولی چشام رووو به سویِ لطف خدادستاتونو پنهان کنید؛ از شَرمِ ساقی خدادیوونــه‌ ها گریه کنید؛ با صدایِ ثار خداساقی میگه: عباس منم!! ساقیِ تشنگان منمسید جواد ذاکرسید جواد ذاکر در غسالخانهسید جواد ذاکر صوتیسید جواد ذاکر گوش بکنید داره میاد اپاراتسینه سپَر کنه؛ جلو دشمنایِ مهدیِ منشاید یه چیزی بِبینهشغل سید جواد ذاکرشیعه باید کاری کنه؛ تا مهدی تنها نمونهشیعه‌ ها پــس چی شد وفا؟! کارِ شما گریه دارهصدا مـیگه: من زینبم… عمه مَهدیم‌ منمصدا میگه ( رضا مَنم غریب غربا منم )صدا میگه: امتِ من ؛ پیغمبرِ شما منمصدا میگه: من حسنم… سـید اهل جنتمصدا میگه: من حسینمصدا میگه: من فاطمَم!! دخترِ پیغمبرتونصدا میگه: من ولیَم… شیرِ خدا من علیَمصدایِ حق؛ وقت ظهور به گوشِ مهدی میرسهعاشق و معشوق خداعاشقونه دل بیاره!! خطبه‌ هاش ریشــه‌ کَن باشهعزیزِ من!! میفهمه که لحظه موعود رسیدهعکس پسر سید جواد ذاکرغریبم آقا آقا آقا……..غصه داره!! از همتون ناراضیَمغیرتتون کجاست؟! استاد عاشقان مَنمفرزندِ من؛ مثل خودم! غریبه و وااای بر شمالباتونو ببندید و هرگز نباشـه؛ هیچ سخنمتن نوحه گوش بکنین داره میاد سید جواد ذاکرمسلمونا جواب بدید؛ از شماها در حیرتَممن عاشقِ فرزندمم؛ مــهدی هم عاشقِ منهمن مادرم اون پسرم؛ طاقت ندارم ببینممنتظرِ دستور حق تا که بیاد با ذوالفقارمهدی من غُصّه داره!! عزیزِ من تو انتــظارمهدیِ منمهدیِ من غصه داره… الهی هیچوقت نبینممهدیِ من؛ منتقمه خون من و مادرمهمهدیِ من؛ چاه نداره که دردِ دل باهاش کنهمهـدی من یار نداره!! که اونو هَمراهش کنهمیخوام که وقتی اون میاد؛ یکی مثالِ من باشهمیره به مکّه مدینهنوحه گوش بکنید داره میاد یه صدایی از تو نجفهر روز نگاش رو دوخته… بر پیرهنِ پاره یِ منهمسر سید جواد ذاکروب سایت موزیک ترینولی نعمت ماهـاچرا برایِ پسرش؛ کسی دعا نمیخونه؟!چرا دل عزیزمو خون میکنید مسلمونا؟!چرا عزیز مادرم تنهاست و یاری نداره؟!چرا عزیزِ دلمو؛ با کاراتون رنجش میدید؟!چشماتونو باز بکنیدچشماتونو باز بکنید؛ غربت میباره از بقیعگوش بکنبن داره میاد سید جواد ذاکرگوش بکنید داره میاد یه صدایی از تو نجف صوتیگوش بکنید!! داره میاد یه صدایی از کربلاگوش بکنید!! داره میاد یه صدایی از کَربلاگوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از تو بقیعگوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از تو نَجفگوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از سوریهگوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مدینه!!گوش بکنید؛ داره میاد یه صدایی از مشهدتون
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 7 =

کلید مقابل را فعال کنید

الهادی

یک پایگاه تمام فرهنگی مذهبی می باشد که در تمامی حوزه ها از جمله قرآن(تلاوت ، تفسیر و..)، دانلود صوتی و ویدئویی مداحی و مولودی ، کلیپ ها و سخنرانی های مربوط به مهدویت و جهان اسلام ، روایات و احادیث و کتابها و نرم افزارهای جهان اسلام فعالیت می کند.

فروشگاه الهادی :

جهت فروش محصولات فرهنگی و مذهبی شامل : پوشاک – کتاب – محصولات طب اسلامی – تابلو فرش های مذهبی – ملزومات نماز و انگشتر و تمام محصولات اسلامی قابل فروش  راه اندازی شده است و آماده هرگونه همکاری با فروشندگان عزیز نیز می باشد .

مشاهده فروشگاه

مسابقات الهادی :

جهت ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی و اسلامی کاربران اقدام به برگزاری مسابقاتی با موضوعات مناسبت های مذهبی و مسابقه مداحی به صورت دوره ای کرده است . و جوایز ارزنده ای را هم برای برندگان در نظر گرفته است.

مسابقه مناسبتی
مسابقه مداحی