۞ رسول اکرم (ص):
هر كس این چهار شب را شب زنده دارى كند، بهشت براى او واجب است: شبِ ترویه، شب عرفه، شب عید قربان و شب عیدفطر. رسول اکرم (ص)

دعای روز عید فطر
دعای روز عید فطر

دعای روز عید فطر

دعای مخصوص روز عید فطر که روایت شده برای خواندن.

دعای روز پانزدهم ماه رمضان
دعای روز پانزدهم ماه رمضان

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس...

دعای روز چهادرهم ماه رمضان
دعای روز چهادرهم ماه رمضان

دعای روز چهادرهم ماه رمضان

خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش‌ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی‌ها و قرار مده...

دعای روز سیزدهم ماه رمضان
دعای روز سیزدهم ماه رمضان

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

ای خدا در این روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدر صبر و تحمل عطا کن ...